v Berwick (36-5)v Boroughmuirv Glasgow Accies (13-16)v Gordonians (46-18)v Newton Stewart (32-26)v Stew Mel (21-17)