v Berwick (36-5)v Boroughmuirv Falkirk (17-8)v GHK (13-40)v Glasgow Accies (13-16)v Gordonians (46-18)v Hamilton Bulls (40-12)v Kirkcaldy (26-26)v Newton Stewart (32-26)v Preston Lodge (14-17)v Stew Mel (21-17)v Whitecraigs (42-13)